آبمیوه می ماس شامل آبمیوه های فصلی و آب میوه های ترش می باشند.