شرکت لبنیات مادی می ماس در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و همزمان با هفته دیابت اقدام به اطلاع رسانی در زمینه دیابت می کند.

در این هفته شرکت می ماس در لیبل های ماست خود و همچنین با توزیع گسترده پوسترهای اطلاع رسانی با ۲ شعار:

۷۰% از موارد دیابت نوع ۲ با شیوه زندگی سالم ( رژیم غذایی صحیح و ورزش ) قابل پیشگیری است.

تشخیص زودهنگام و درمان به موقع آسیب های چشمی ناشی از دیابت، سبب پیشگیری از مشکلات بینایی و کوری می شود.

اقدام به مشارکت در شناخت این بیماری می کند.

شناخت و تشخیص صحیح و به موقع این بیماری باعث کم شدن عوارض این بیماری می گردد و همچنین با شیوه زندگی سالم می توان از این بیماری پیشگیری کرد.

نظر خود را ارسال کنید